Tour trong nước

CHUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO KHÁCH HÀNG

CTY DU LỊCH PHƯỚC HẢI, CHUYÊN TỔ CHỨC TOUR DU LỊCH HỘI NGHỊ HỘI THẢO KHÁCH HÀNG

Hội nghị khách hàng, hội thảo khách hàng, là việc mà tổ chức hay doanh nghiệp chủ động giao tiếp với khách hàng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Sự kiện này sẽ được tổ chức định kỳ ở mỗi doanh nghiệp.